Valet om skola, arbetstillfälle och infrastruktur

Med tanke på de ökande klyftorna mellan rik-fattig, frisk-sjuk och bostadsbristen, Pisa-rapporten kopplat till svensk skola samt järnvägens problem, känns dessa politiska frågor både relevanta och angelägna inför valet den 14 september. Lidköpings kommun har under många år valt att satsa mindre resurser än jämförbara kommuner på just grundskola, individ- och familjeomsorg och infrastruktur, men även handikappomsorg och miljö får mindre resurser. Detta är inte hållbart. Det Hållbara Alternativet vill göra dessa verksamheter till prioriterade politiska frågor i vår kommun.

Skola

I Lidköping går var femte grundskoleelev ur nian med icke godkända betyg i ett eller fleraämnen. Lidköping satsar ca 15 % mindre på grundskola och förskoleklass än jämförbara kommuner http://lidkoping.se/innehall/2013/08/Lidk%C3%B6ping-i-j%C3%A4mf%C3%B6relse-med-andra-2013.pdf. Om Lidköpings kommun hade satsat minst lika mycket som jämförbara kommuner hade fler klarat grundskolan bättre. Kjell Hedvalls kommentar i kommunens årsredovisning för 2013 angående Barn och skolas verksamhet:

”Barn och skola presterar bra resultat till kostnader som är lägre än andra. Finns flera förklaringar men jag tycker att vi ska vara stolta över detta och särskilt uppskatta alla som lägger tid och kraft för våra barns bästa.”

Vid en första anblick verkar vår kommun klara mer än andra till en lägre kostnad. Detta är missvisande. Vi har inte betalat samma ekonomiska kostnad (allt annat lika), dock en alternativkostnad. Personalen gör och har gjort ett fantastiskt jobb för den billigare pengen, men det har kostat i andra ändan av stress, utbrändhet och icke godkända betyg. Man kan inte blunda för att de mindre ekonomiska resurserna har betydelse i orsak och konsekvens till det faktum att nästan en femtedel av eleverna inte kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet – här ligger vi lägre än jämförbara. Ungdomar som misslyckas i skolan riskerar ett livslångt utanförskap på arbetsmarknaden. Vi satsar även mindre – ca 5% – än jämförbara på individ- och familjeomsorg. Detta i en kommun med högt ohälsotal bland unga. Vårt gymnasium satsar vi mer på än jämförbara kommuner, med pedagogiskt utbildad personal, moderna lokaler samt modern teknik lockar vi studenter från kringliggande kommuner. Vi får betalt av andra kommuner för detta genom elevpengen. Konkurrensen om platserna ökar således, då borde vi åtminstone ge våra egna kommunelever rättmätiga resurser så de har möjlighet att hävda sig. Vi måste också se till att studenterna utifrån har möjlighet till boende.

Arbetstillfällen och infrastruktur

En ökning av äldre och en minskning av arbetsför befolkning ställer krav på kommunen. Vi behöver därför göra allt för att göra en framtid för de unga i vår kommun möjlig genom att skapa nya arbetstillfällen, initera nya marknader. Enligt biosfärrapporten ”Är vi hållbara snart?”, nyttjas solenergi endast marginellt i kommunen, här har vi en marknad med enorm utvecklingspotential. Vi vill också upprätta en hållbarhetsfond för att stötta företagande/innovation inom hållbar utveckling. Vi vill vässa och förenkla kommunens upphandling. Om vi ställer högre krav på miljö- och social hänsyn till våra leverantörer kan vi skapa nya riktiga jobb. Högre miljökrav vid livsmedelupphandlingen gynnar svenska – läs lokala – leverantörer, vilka ofta redan följer dessa krav. Förenkla och dela upp upphandlingen ytterligare så att små lokala leverantörer har möjlighet att vinna/klara en upphandling. Social hänsyn kan innebära krav på leverantörer att rekrytera på den egna arbetsmarknaden alternativt erbjuda praktikplatser. Om vi maximerar turistnäringen skapas säsongsbetonade arbetstillfällen.

Lika viktigt som det är att erbjuda heltid till deltidsanställda inom kommunens verksamhet är det att erbjuda deltid till heltidsanställda. Vi vill att kommunen tittar på möjligheten att börja dela på jobben. Det är inte rättfärdigt att en del arbetar för mycket och andra inte alls.

Vi behöver inte bara bygga bostäder för att få fler invånare i arbetsför ålder, vi behöver bygga infrastruktur för miljön – ett modernt reningsverk – och hållbara transporter samt kommunikation. Folk ska kunna bo rekreationsnära i vår stad och pendla till studier/arbete. Pendlingstiden är dock avgörande när man funderar på var man ska bosätta sig. Därför är en kapital investering i förhöjd rälskapacitet av största vikt.

Vi anser att det är dags för vissa omprioriteringar i de kommunala verksamheterna för att  bättre tillgodose de behov som finns i olika åldersgrupper och lösa våra miljöproblem nu, vi vill inte lämna över dem till kommande generationer.

Det Hållbara Alternativet (a) gm Linda Nieuwenhuizen, ordförande

 

Annonser

Lidköpings kommun – en välkomnande kommun, även för de papperslösa.

Efter veckans intensiva debatt om ”massinvandring”, ”elefanten i rummet”, ”krigsdrabbade som flyr för sina liv” eller hur man nu väljer att se på och uppfatta sin omvärld, är det väldigt skönt att det finns kommuner, som tar emot betydligt fler flyktingar. Dessa har hjärtat på rätta stället och går före.
I Malmö trädde nya riktlinjer i kraft vid årsskiftet som säger att papperslösa barn ska få försörjningsstöd och bidrag till boende. Det är en tolkning av Socialtjänstlagen och Barnkonventionen som är långt ifrån självklar i landets övriga kommuner, inklusive vår kommun. Detta vore önskvärt i Lidköping, men vi tar inte ens emot papperlösa barn i dagsläget. Mottagningen av nyanlända till Lidköping är, enligt kommunens enhetschef för Integration, 40 per år fram till 2013, enligt avtal mellan Migrationsverket och kommunen. Från 2013 har man avtalat att ta emot 70 ”flyktingar” varje år, dock tar man bara emot 40, eftersom kommunen menar att det råder bostadsbrist. Det stämmer inte vill vi i Det Hållbara Alternativet hävda, det finns bostäder, men de är för dyra. De ensamkommande flyktingbarnen är ej inräknade i denna siffra. Lidköping har tagit emot 28 ensamkommande flyktingbarn sedan 2010.(kontakt med enhetschefen för Integration i Lidköping 5/8 2014).
Asylsökande flyktingar har ingen rätt till dagpenning i landets kommuner, eftersom det är Migrationsverkets ansvar så länge de söker asyl. Dock krävs det att man har papper för att kunna söka asyl, därmed har de papperslösa flyktingarna inget bistånd alls, varken från kommuner eller staten. För att söka arbete måste du ha papper, sista utvägen blir därför ofta tiggeri.(migrationsverket.se)
I Malmö kommuns riktlinjer står det att papperslösa barn som vistas i kommunen ska ha rätt till försörjningsstöd. Dessutom ska papperslösa barnfamiljer få bistånd till boende.
”Malmös kommunalråd Carina Nilsson (S) säger att barn ska ha lika rättigheter oavsett vart de befinner sig. Det är inte barnen som har bestämt i vilken situation de har hamnat.
– Som det är nu har barn som befinner sig i Malmö rätt att gå i skolan. Men vi tycker att de så klart ska ha rätt till en dräglig levnadsnivå också där de får hjälp med mat och bostad.” http://www.svt.se/nyheter/sverige/papperslosa-barn-far-ekonomiskt-stod-i-malmo
Det är första gången i Sverige som en kommun så tydligt hänvisar till Barnkonventionen som Malmö gör.
”Enligt Socialstyrelsen är det upp till kommunerna själva hur de vill tolka socialtjänstlagen när det gäller papperslösa. Alla personer som vistas i kommunen ska ha rätt till en individuell prövning av kommunen och kan få nödhjälp vid akuta situationer. Det gäller även papperslösa. Om ett barn far illa har kommunen också en skyldighet att gripa in.
Däremot står det inget specifikt i Socialtjänstlagen när det gäller försörjningsstöd eller bostadsbidrag till papperslösa barn. Elis Envall jobbar som utredare på Socialstyrelsen och säger att det inte går att avgöra om kommunerna gör rätt eller fel i sina tolkningar.
– Att de inte har sådana här riktlinjer när det gäller papperslösa kanske snarare beror på att de inte har tänkt genom den här frågan ordentligt. Malmös exempel kanske kommer att ge en diskussion inom olika kommuner som kan vara nyttig, säger Elis Envall.”http://www.svt.se/nyheter/sverige/papperslosa-barn-far-ekonomiskt-stod-i-malmo
Därmed står det klart att kommunen har stor frihet att kunna göra en insats för papperslösa barn och vara den välkomnande kommun som vi utger oss för att vara!
Vi i Det Hållbara Alternativet vill;
att kommunen snarast agerar i enlighet med Barnkonventionen och som ett första steg börjar ta emot papperslösa barn.
att kommunen som ett andra steg, i likhet med Malmö kommun, blir föregångare till landets andra småkommuner och inför dagpenning till – i första hand – papperslösa barn, men i förlängningen även alla papperslösa.

Veronica Berling
Linda Nieuwenhuizen
Miroslawa Trendovicz-Hanson
Eva-Karin Berglund

Vikten av att uttrycka sig politiskt korrekt, Kjell Hedvall!

Häromdagen var jag inne och läste en pågående debatt på Lidköpingsnytt och reagerade direkt på uttalandet:

Klart det är bostadsbrist i hela landet när ni Moderater öppnat kranarna för massinvandring trots att det inte finns bostäder.

När jag sedan förstår att detta uttalande kommer från Lidköpings kommunalråd, Kjell Hedvall, går jag fullständigt i taket. Hur kan någon som säger sig representera socialdemokraterna och socialdemokratiska värderingar använda uttryck som hör hemma i partier som Sverigedemokraterna? Detta är för mig fullständigt obegripligt. Ledorden för socialdemokraterna är, som de flesta vet, solidaritet, rättvisa och jämlikhet. Ord som också betyder mycket för mig. Ord som ingår i mina egna värderingar. Uttalandet av Kjell symboliserar helt andra saker. Det ger invandringen/invandrarna skulden för bostadsbristen och om ni läser vad Mario Melani (S) skrev i dagens NLT (6/8 2014) så anser han att: Formuleringen är helt olämplig och osann. Kenneth Lundell uttalar sig också i frågan och säger: //massinvandring är starkt förknippat med Sverigedemokraterna, och SSU tar också avstånd från Hedvalls uttalande.

 Det är fullt förståeligt att Kjells uttalande möter hårt motstånd i de egna leden. Ingen socialdemokrat som jag känner kan ställa sig bakom denna typ av uttalande. Däremot har Hedvall fått en samlad hejarklack inne på Lidköpingsnytt, en hejarklack bestående av människor som i mångt och mycket uttalar främlingsfientliga/rasistiska åsikter, var av en del, andra inte, utger sig för att vara SD:are. Se nedan Kjells egen reaktion på detta.

Kjells uttalande startade en massiv debatt på Lidköpingsnytt där jag och Linda Nieuwenhuizen har deltagit aktivt under flera dagar nu. Gå gärna in och läs, men då kommentarerna är många och då fler debattartiklar har fyllts på undan för undan så som subgrupper till den egentliga debatten, vill jag här ge er en sammanfattning.

Det hela startade med att Kjell ville få i gång en debatt om svensk bostadspolitik där han vill rikta kritik mot den sittande regeringen för att brista i sina åtaganden och därmed försvåra bostadsbyggandet i Sverige och därmed också i Lidköping. Men det var inte detta som drog i gång denna mastodontdebatt, det var dessa uttalanden nedan:

Klart det är bostadsbrist i hela landet när ni Moderater öppnat kranarna för massinvandring trots att det inte finns bostäder.// Man kan inte ta in en massa folk till Sverige om det inte finns bostäder. (Lidköpingsnytt och SR P4 Skaraborg)

 Hedvall uttrycker i NLT i dag att han inte ångrar sitt uttalande samt att han säger att han inte skriver något som inte är genomtänkt. I sammanfattningen nedan kan ni själva avgöra om ni anser att hans kommentarer är genomtänkta. Personligen upplever jag dem inte som sådana och jag hoppas också att de inte är det. Om det är så som Kjell säger, att dessa uttalanden är genomtänkta, ja, då blir jag än mer bekymrad över vårt kommunalråds syn på sina medmänniskor.

Kjells syfte var alltså att få i gång en debatt om svensk bostadspolitik och om hans uttalanden var genomtänkta borde han själv ha begripit vilken vändning debatten skulle ta. Klart det är bostadsbrist i hela landet när ni Moderater öppnat kranarna för massinvandring trots att det inte finns bostäder.// Man kan inte ta in en massa folk till Sverige om det inte finns bostäder. Uttalanden som för vilken förnuftig människa som helst leder in debatten på invandringspolitik och som får sagesmannen att framstå som om denne är en motståndare till invandring.

Jag lider med våra invandrare. De kan inte känna sig speciellt välkomna i Lidköpings kommun vid dessa uttalanden. Om jag vore invandrare skulle jag fundera över om fler lidköpingsbor anser att jag har tagit lägenheter från andra lidköpingsbor. Det finns tyvärr gott om främlingsfientliga åsikter i vår kommun och jag blir djupt upprörd då vårt kommunalråd ger personer med dessa åsikter vatten på sin kvarn. Jag är därför glad att övriga socialdemokrater i dag har gått ut och starkt kritiserat Hedvalls uttalanden.

I debatten försökte jag såväl som Linda att få Kjell och hans anhängare att inse att ord och fraser signalerar åsikter och värderingar. Genom sina uttalanden har Kjell givit uttryck för, signalerat och spridit fördomar som det i normala fall är SD som står för. Jag anser att man måste sätta in alla klutar då det gäller att försvara vår demokrati och gå hårt åt dem som sprider uttalanden som strider mot den samma. Just nu gäller detta Kjell Hedvall. Att vara politiker, och särskilt politiker på hög nivå, kräver ansvarstagande. I detta har Kjell storligen brustit i denna debatt. Som politiker bör man vara medveten om att värdeladdade ord signalerar åsikter, värderingar och tankar. Som politiker är det viktigt att vara politiskt korrekt. Jag och flera med mig ställer högre krav på politiker än på gemene man. Visst, även en politiker är människa och kan göra sina misstag, men då förväntar jag mig också en ursäkt och en förklaring till varför det blev så dumt. Denna ursäkt har ej kommit från Kjell. Han vidhåller att han inte ångrar sina kommentarer: Klart det är bostadsbrist i hela landet när ni Moderater öppnat kranarna för massinvandring trots att det inte finns bostäder.// Man kan inte ta in en massa folk till Sverige om det inte finns bostäde

I stället återkommer han genom hela debatten, så också hans anhängare, med att förvånas över hur ett enda ord kan trigga i gång massorna. Ingen av dem verkar ha förstått att ord och fraser symboliserar åsikter och värderingar, vilket de rimligtvis borde göra med tanke på att de är gamla i gamet. Men som i hela debatten är det bara undanflykter, smutskastning och nervärdering av andra som gäller. Att som Ove Nordstörm, med flera, tilltala mig och Linda i form av Det (o)hållbara alternativet, i stort sett genomgående, i debatten, tyder på en stor omognad i mina ögon. Kjell och hans anhngare verkar heller inte ha begripit vad orden ”obundet och oberoende” betyder så jag har vänligen bett dem slå upp detta.

När det gäller ordet massinvandring, vilket de har så svårt att förstå att det är ett värdeladdat ord, skriver Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap i dagens NLT att: Ordet massinvandring är så starkt förknippat med Sverigedemokraterna att politiker som använder det antas dela deras syn på invandringen.

Detta borde rimligtvis en så erfaren politiker som Hedvall ha begripit. Han säger också att hans uttalanden har fått den effekt som var tänkt, och i så fall måste syftet ha varit att diskutera massinvandring och invandringspolitik eftersom allt fokus hamnade på just detta ämne.

Men detta är tyvärr inte allt… debatten som nu har pågått ett antal dagar på Lidköpingsnytt är allt annat än rolig läsning och späder på det olyckliga uttalandet.

I debatten framkommer ytterligare grodor från Kjell som jag personligen inte anser höra hemma hos den som representerar Lidköpings kommun. Du vill tydligen erbjuda tältlösningar i svensk vinter…. jag betackar mig från alla dumhuvuden som lägger ord i min mun som jag aldrig sagt..

Svaret kom på min kommentar i debatten: Vad har hänt med ”Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun, Kjell 
Hedvall? Vad har hänt med solidaritet, rättvisa och jämlikhet? Vad har 
hänt med FN:s deklaration för mänskliga rättigheter? Det är inte första 
gången jag ställer mig frågande till dina uttalanden på sista tiden. Att
 skylla bostadsbrist på Invandrare är mycket lågt, det är att utse en 
syndabock då man själv brister i sina åtaganden. // Måste du, Kjell Hedvall, som 
representerar socialdemokratiska värderingar, sjunka så lågt att du spär 
på detta?

Till min partikollega i Det Hållbara Alternativet (a), Linda Nieuwenhuizen Berling, skriver han som svar på hennes påpekande att han ger invandringen skulden för bostadsbristen: Pust,,Du fortsätter med att skriva lögner,,,Jag har aldrig skyllt bostadsbristen på invandringen. Nu går detta totalt över styr när en fråga vart de som nu anländer skall bo görs om till detta,,,Skärp dig..

De facto kvarstår att ingen har lagt orden i Kjells mun vilket jag också bemötte i debatten:

Här är dina egna ord, Kjell, skrivna här på Lidköpingsnytt: ”Klart det är bostadsbrist i hela landet när ni Moderater öppnat kranarna för massinvandring trots att det inte finns bostäder.”

Kjells svar på detta inlägg är som följer: Det blir meningslöst att föra en debatt när många blandar ihop en massa kort och påstår felaktiga saker ,,Min enda åsikt jag gett var en kommentar om bostadsituationen i Väst Sverige och Sverige. Frågan var vart alla skall bo ?
Kan bara konstatera att det har blivit något fel i Sverige när vissa frågor är tabu och inte får debatteras…Gör man det är man nazist eller halvnasse…och de som anses vara det jublar..

Mitt svar:

Där slog du huvudet på spiken, Kjell! De som anses vara främlingsfientliga och rasistiska har just utsett dig till sin idol för dagen. Det handlar inte om att sopa flykting- eller invandrarpolitiken under mattan. Det handlar om vilka värderingar man ger uttryck för och sprider. //Du klandrar vissa för okunskap men det är trots allt bra att hålla ordning på vad man själv har skrivit i debatten.
Det var just detta uttalande som gjorde att jag gav mig in i debatten från första början. För mig är det obegripligt att en socialdemokrat och Lidköpings kommunalråd uttrycker sig på detta sätt och ger människor som är främlingsfientliga och rasistiska vatten på sin kvarn. Att så har blivit fallet är ju tydligt då man ser att det är flera av dessa som har hyllat ditt uttalande, ett uttalande som signalerar och sprider värderingar som jag hoppas att du inte står för, Kjell.

Trots att debatten i sig handlar om Kjells uttalande vill jag ändå passa på att förmedla hur han uttrycker sig gentemot människor som vill engagera sig i politiken och hitta lösningar som framstår som de bästa för våra invånare i kommunen.

Han kallar andra för dumskallar som lägger oden i hans mun trots att debattörerna citerar hans egna ord. Han drar sig heller inte för att gå in på min privata facebooksida och skriva nedlåtande och även helt felaktiga saker. Jag tar upp detta för att jag anser att man som politiker bör uppträda på ett politiskt korrekt sätt och i dessa fall har Hedvall fullständigt brustit.

Det Hållbara Alternativet är obundet och oberoende och detta ställer till med problem i Kjell och hans gelikars tankevärld.

Hedvall kallar oss genomgående i debatten för ni borgliga och säger att vi ska samarbete med de borgliga och alliansen, vilket han inte skulle säga om han begrep de båda orden – obundet och oberoende. Vidare hävdar han uttryckligen att Det Hållbara Alternativet startade för att de hellre vill samarbeta med de borgliga än med S och V. Detta är ytterligare en osanning framförd av Hedvall som mycket väl vet varför Det Hållbara Alternativet såg dagens ljus. Partiet startade som en utbrytargrupp ur Miljöpartiet då dessa – läs Göran – satt fast i Hedvalls knä och inte drev en miljöpolitik värdig namnet. Vi övriga som sedan har gått med har gjort det för att vi vill ha in nytt tänkande i kommunens politik och titta på vad som är bäst för Lidköping och dess invånare i stället för att hålla fast vid gamla principer och blocktänk. När det gäller lokalpolitiken fyller blocken inte samma funktion som de gör inom rikspolitiken. I en liten stad handlar det om att hitta lösningar som gynnar staden och invånarna och då måste blocken samarbete, därmed är det inte konstigt att ett parti som Det Hållbara Alternativet ser dagens ljus. Vi kommer helt enkelt att stötta de förslag som gynnar Lidköping och dess invånare och inte gynna förslag på grund av politisk färg, eller av rent principiella skäl.

Jag skriver inte detta för att smutskasta Kjell, det har han klarat bra själv i denna debatt. Jag skriver för att informera och  för att påvisa vikten av att uttrycka sig på ett sätt så att man inte spär på fördomar m.m. om detta inte är ens syfte, vilket det enligt Kjell själv inte var. Han ville diskutera svensk bostadspolitik.

Eva-Karin Berglund