Stopp – här kommer du inte in!

godhet

Annonser

Välkommen på årsmöte gamla som nya medlemmar!

Årsmöte med Det Hållbara Alternativet.

foto Läckö

Tid: Torsdag, den 3 mars 2016, kl. 17:30.

Plats: Hemma hos Miroslawa, Hagalundsg. 14.

§ 1 Mötet öppnas.

§ 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst.

§ 3 Godkännande av dagordning.

§ 4 Val av mötesordförande.

§ 5 Val av mötessekreterare.

§ 6 Val av justerare.

§7 Föregående protokoll.

§ 8 Verksamhetsberättelse för år 2015. Veronica Berling.

§ 9 Kassörsrapport. Gunilla Henman.

§ 10 Revisionsberättelse. Eric Sandin.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen 2015.

§ 12 Val av styrelse.

§ 12.1 Val av ordförande.

§ 12.2 Val av sekreterare.

§ 12.3 Val av kassör.

§ 12.4 Val av övriga ledamöter.

§13 Val av lokaladministratör/medlemsregisteransvarig.

§ 14 Val av kontaktperson.

§ 15 Val av firmatecknare.

§ 16 Val av revisor.

§ 18 Val av webbansvarig.

§ 19 Val av valberedning.

§ 20 Fastställande av medlemsavgift för 2016.

§ 21 Verksamhetsplan för 2016. Veronica Berling.

§ 22 Övriga frågor.

§ 23 Nästa möte.

§ 24 Mötet avslutas.

Vid pennan: ordf.

Mota Olle i grind?

Idag är första dagen för ID-kontroller vid svenska gränsen. Man kan säga att vi ordagrant motar ”Olle i grind”. Det innebär att asylrätten, som enligt FN är en mänsklig rättighet, i praktiken avskaffas för merparten av flyktingarna som försöker ta sig hit.

För människor som är hotade och inte har möjlighet att få skydd inom sitt land är FN:s flyktingkonvention från 1951 med 1967 års tilläggsprotokoll ett grundläggande internationellt skyddsnät. Konventionen och tilläggsprotokollet definierar vem som är att anse som flykting och syftar till att ge skydd för dem som utsätts för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna.”(regeringens webbplats för mänskliga rättigheter)

Rätten att söka asyl finns även uttryckt i artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och i EU-stadgan om mänskliga rättigheter.(regeringens webbplats för mänskliga rättigheter)

Oavsett vad man tycker i flyktingfrågan så är det viktiga nu att man agerar mänskligt. Det pågår ett krig i Syrien. Det gör det även i Jemen. Det sistnämnda rapporteras det föga om i media. Om två år kan det komma lika många flyktingar härifrån som från Syrien. Hur gör vi då? Vad kommer det sig att vi inte är bättre förberedda på vad som händer i världen? Varför upplyser inte media oss mer om kriget i Jemen?

Med flaggan i topp som ett av världens mest fria länder är det inte konstigt att människor flyr till oss. Vi har religionsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet och tills idag asylrätt. Det låter fint och vi är ett frihetsland – på pappret och enligt lag. Tyvärr är vi också ett dubbelmoralens land!  Vi tar med ena handen emot flyktingar, för att kort därefter stoppa flyktingar. Med andra handen säljer vi vapen till länder med diktatur. Vi exporterar vapen till länder som inte är i konflikt/krig bl a Afghanistan.  De säljer vidare till krigsförande länder som Syrien. Detta vet vi. Att understödja krig för att få en god exportinkomst blir ett dyrt spel för oss i slutändan. Vi får betala notan ändå i form av flyktingmottagande för dem som flyr från dessa krig som vi skor oss på. Notan för flyktingmottagandet är uppe i 30 miljarder för 2015 och förväntas kosta 70 miljarder 2016.

Vi som slår oss för bröstet med att vara en ”frihetsnation” borde istället förebygga krig. Detta gjorde vi under Irak och Iran-konflikten, då FN var en viktig aktör och Sverige deltog aktivt för att lösa denna utdragna konflikt.(Tidningen Syre 29/12 2016: Martin Jordö – Arbeta mot krig innan de uppstår) Idag satsar vi nästan inga pengar på konfliktlösande. Istället rustar vi oss för att gå med i Nato och bli en ännu större aktör i konflikterna.

Sverige kommer inte att kunna ta emot alla flyktingar som flyr till oss i framtiden, det förstår alla. Vi måste därför samverka inom EU, med FN och grannländer till konfliktdrabbade områden i god tid.  Vi kan inför befarande, kommande flyktingströmmar, från Jemen kantänkas, lära oss något av våra misstag och agera redan nu! Satsa de ca 2 miljarder som det kostar på fredsbevarande verksamhet per konflikt.(Tidningen Syre 29/12 2016: Martin Jordö – Arbeta mot krig innan de uppstår).

Vi måste sluta exportera vapen. Vi måste ha en mediaapparat som bättre informerar oss om konflikter som vi kan komma beröras av. Vi måste arbeta aktivt mot krig innan de uppstår tillsammans med FN.

-Det är att mota Olle i grind på ett mänskligt sätt!

Veronica Berling, ordf.