Den ekologiska hållbarheten

Den ekologiska hållbarheten

Ekologisk hållbarhet täcker allt som har med jordens ekosystem att göra. Detta innefattarbland annat klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, vattenanvändning, den biologiska mångfalden (mångfald av både arter och livsmiljöer), ekosystemtjänster (t.ex. pollinering och fotosyntes) m.m.

Med de ökande ekologiska problemen som vi idag står inför, växer frågorna om hur vi kan skapa ett hållbart samhälle efter det postindustriella överkonsumtions-samhället, som vi fortfarande lever i och som fortfarande äventyrar kommande generationers framtid. Enligt forskarna handlar det om att hitta säkert handlingsutrymme för mänskligheten för att förhindra människor från att skapa oacceptabla och oåterkalleliga miljöförändringar så att Jordens ekosystem förlorar förmåga att tillhandahålla oss livsnödvändiga ekotjänster och naturresurser.

För att främja en ekologiskt hållbar samhällsutveckling antogs 1999 och 2005 av Sveriges riksdag mål för miljökvaliteten inom 16 områden, de s.k. nationella miljökvalitetsmålen.

De syftar till att:

– främja människors hälsa

– bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga

– trygga en god hushållning med naturresurserna

– värna den biologiska mångfalden och naturmiljön

– ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena

De sexton miljömålen är följande:

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö

Ett rikt djur- och växtliv.

De anger vilka kvaliteter miljön ska ha det angivna målåret, vilket för de allra flesta målen är 2020. Varje miljökvalitetsmål har en egen illustration, se dem på www.miljomal.se

Miljökvalitetsmålen ska vara ett viktigt verktyg i kommunernas arbete för en hållbar utveckling där utgångspunkten är helhetssyn. Utöver de 16 miljökvalitetsmålen består det svenska miljömålssystemet av ett generationsmål och nitton etappmål (antal etappmål ändras beroende av utvecklingen av arbetet med miljömålen). De nitton etappmålen (antalet ändras beroende på regeringens beslut) anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och generationsmålet. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.

Överordnat ansvar för miljömålsarbetet har Naturvårdsverket. www.naturvardsverket.se

Generationsmål

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Riksdagens definition av generationsmålet:

Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitiken. Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas och den samhällsomställning som krävs för att nå önskad miljökvalitet. För att nå målet krävs en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang. Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom en generation. Miljöpolitiken ska fokusera på att:

• Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.

• Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.

• Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.

• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.

• En god hushållning sker med naturresurserna.

• Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön.

• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt. www.miljomal.se

Det finns flera kommuner som profilerar sig som miljökommuner. Exempelvis är 87 av Sveriges 290 primärkommuner medlemmar i Föreningen Sveriges Ekokommuner, Sekom (Sveriges Ekokommuner 2014).

Lidköpings kommun bör vara medlem i Sveriges Ekokommuner och bör med sitt miljöarbete vara ledande bland dessa. Det behövs fler kommuner som tar större ansvar för miljön och systematiskt arbetar för att åtminstone till år 2030 de flesta av miljökvalitetsmålen skall nås. 

Riksdagens beslut från 1999 om att nå målen till 2020 är omöjligt att uppfylla med dagens företagna åtgärder (med möjligen undantag för två mål – Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö). Det är oetiskt att människor med besittande av kunskap om problemen lämnar dem att lösas av kommande generationer. Vi kan inte säga till våra barn och barnbarn att vi inte visste om detta.

Miljökvalitetsmål för Lidköpings kommun

Bland de 16 av Riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen är bara ett miljömål Storslagen fjällmiljö icke relevant för Lidköpings kommun. Målet Hav i balans samt levande kust och skärgård är delvis relevant. Vänern är Sveriges största sjö med vatten som utgör en tredjedel av allt sötvatten i Sverige. Vänern och Göta älv försörjer omkring 800 000 personer med dricksvatten. Vänern med ca 22 000 öar är Europas största sötvattensskärgård och har havsliknande miljöer med kala klippor och skär, stora sandstränder och grunda vikar.

I Lidköpings kommuns miljöarbete är de svenska miljökvalitetsmålen osynliga. Hittills har kommunen lagt mycket arbete på energifrågor. Flera av de problemområden som man har arbetat med kan hänföras till miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Vi vill att kommunen i sitt miljöarbete tillämpar hela miljömålsystemet. Det systemet är ett utmärkt verktyg för att skapa den totala bilden av vad som behöver göras för att uppnå bättre ekologisk status i kommunen och vilka åtgärder kommunen kan råda över. Problem kring hållbar vatten-, energi-, och avfallshantering, hållbara transporter, utfasning av farliga ämnen från våra verksamheter och vår vardag, beredskap inför klimatförändring och bevarande av den biologiska mångfalden måste prioriteras. För att uppnå en förändring i byggandet av den hållbara kommunen måste det satsas mer ekonomiska resurser än genomsnittet för jämförbara kommuner.

Vi vill att Lidköpings kommun ska ha hög kompetens inom miljöområdet. De politiskt valda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, styrelser i kommunala bolag, nämnder samt förvaltnings- och bolagschefer ska få gedigen utbildning i miljömålen minst en gång per mandatperiod. Våra kommunala verksamheter ska bli certifierade enligt ISO 14001 eller EMAS, i ett nästa steg ISO 26 000.

De som bor och verkar i kommunen ska inspireras till att göra bra miljöval och det ska ges stöd till dem som ägnar sig åt miljöarbete. Tillgång till information som möjliggör bra vardagliga miljöval ska utvecklas. Information om kommunens miljöarbete och om miljöproblem orsakade av verksamheter i kommunen ska vara tydligt och uppdaterat enligt den ökande kunskapen. Kommunen i samverkan med fastighetsägare, föreningar, näringsliv och frivilliga organisationer ska arbeta för miljöförbättringsprojekten. En kommunal hållbarhetsfond ska bildas för att stödja innovativa företag och verksamheter på miljö-, kultur- och det sociala området.

I vårt program vill vi skapa tydlighet om att de svenska nationella miljömålen utgör utgångspunkt för vilka problem vi vill lyfta fram på den kommunala politiska agendan i Lidköping och vilka åtgärder vi vill föreslå. Därför presenterar vi först en definition för varje enskilt miljökvalitetsmål, därefter redovisas problemen och åtgärder som vår kommun bör arbeta med. Flera av de problemen som ska lösas och de åtgärder som behöver utföras vidgas över flera miljökvalitetsmål. Inom parentes uppger vi andra relevanta miljömål för problemet eller åtgärden. Alla definitioner av miljökvalitetsmålen är hämtade från www.miljomal.se och är skrivna i kursiv stil.

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

• En plan med anpassningsåtgärder för framtida klimatförändringar, sannolikt med större nederbördsmängder, risk för översvämningar och skred, förändrade villkor för jordbruket m.m. (Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö)

• Åtgärder för att koldioxid och andra utsläpp av växthusgaser ska minska i verksamheter som kommunen råder över. De ska vara utvärderingsbara och tidsatta. En färdplan för fossilfri fordonsflotta i alla kommunala verksamheter. Utsläpp av fossil koldioxid från bilresor i tjänsten ska vara nära noll år 2020. Tomgångskörning ska förbjudas, skyltar skall sättas upp. (Bara naturlig försurning, Frisk luft)

• Kommunen ska tydliggöra klimatpåverkan ur konsumtionsperspektivet, t.ex. vid inköp av varor tillverkade i andra länder. De totala utsläppen av växthusgaser och miljögifter per person och år orsakat av konsumtion oavsett var i världen utsläppen sker, ska utgöra ett mått på utveckling i en hållbar riktning. Utsläppen per person i Sverige ökar ständigt. Trenden att miljö- och hälsoproblem förknippade med våra konsumtionsmönster successivt flyttas till andra länder måste brytas. (Frisk luftBara naturlig försurning, Giftfri miljö)

• Satsningar på energisparande byggande t.ex. passiva hus och fossilfri energi som solenergi, småskalig vindkraft och andra förnyelsebara energislag ska underlättas genom bl.a. tydlig information och snabb bygglovsprocess. Alla nya kommunala byggnader ska generera förnybar energi. Kommunen ska arbeta aktivt med hur försvarsmaktens och vindkraftens intressen kan förenas. (God bebyggd miljö)

• Åtgärder för att cykel- och kollektivresandet ska öka, infrastrukturinsatser som främjar hållbart transportbeteende. Bygga ut tågtrafiken: höja rälskapacitet i samverkan med kommuner längs Kinnekullebanan, dubblera spåren. Bussar ska gå på biogas. Kommunen ska vara driftig för att goda tåg- och bussförbindelser för arbete- och studiependling till andra orter i regionen finns. Kommunen ska propagera för gående och cyklande till skola och arbete om man bor inom ett rimligt avstånd. Cyklande i tjänsten ska öka. Kommunen ska på sikt erbjuda gratis kollektivtrafik. (Bara naturlig försurning, Frisk luft, Giftfri miljö, God bebyggd miljö)

• Minska godstransporter med lastbilar, öka på järnväg och till sjöss. Bygga ut tågterminalen och hamninfrastrukturen, (Bara naturlig försurning, Frisk luft, Giftfri miljö, God bebyggd miljö)

• Minska bilresandet till återvinningscentralen Kartåsen genom möjligheter till att lämna miljöfarligt avfall samt komposterbart och förbränningsbart trädgårdsavfall vid tomtgränsen. (Frisk luft, God bebyggd miljö)

• Kommunala pengar ska inte satsas på investeringar i flygtransporter. Transporter i luft ska lämnas åt privata intressenter.

• Minska mängden svinn per portion från måltider inom kommunala verksamheter.

• Utveckla ytterligare satsningar på biogas (t.ex. från matavfall, utvinna istället för att bränna metan från Kartåsens deponi m.m.). (God bebyggd miljö)

• Kommunen ska i sina verksamheter använda förnyelsebar el till 100% och förbrukningen av elenergi ska minska.

• Fler åtgärder för att använda energi och el mer effektivt.

FRISK LUFT

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

• Åtgärder för att minska kväveoxid- och kvävedioxidhalter, bensen och andra gasföroreningar i luften, bl.a. öka cyklandets och kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen och minska transportbehovet och resandet med bil (Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö)

• Halterna av inandningsbara partiklar i luft ska understiga gränsvärden för skadliga effekter på människans hälsa (utsläpp från förbränning, energisektorn, trafik m.m.). Miljökvalitetsmålets målvärde är strängare än den juridiskt bindande miljökvalitetsnorm (MKN) som finns för partiklar, som anger den högsta tolererbara halten i luften. (Giftfri miljö, God bebyggd miljö)

• Utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) som bidrar till bildning av marknära ozon ska minska (utsläpp från lösningsmedelanvändning, arbetsmaskiner, bilar, energiförsörjning, industriprocesser m.m.). (Giftfri miljö, God bebyggd miljö)

• Information till kommunens innevånare om effekter av förbränning på tomten av trädgårdsavfall och annat skräp (stora utsläpp av partiklar, kolväten och dioxiner). (Frisk luft, Giftfri miljö)

BARA NATURLIG FÖRSURNING

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

• En detaljerad plan för miljöriktig hantering av dagvatten (dvs. regn och smältvatten från vägar, gator, byggnader m.m.) ska finnas. Välfungerande dagvattendammar, fördröjningsmagasin och olika anläggningar för rening av dagvatten ska finnas. (Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö)

• Kartlägga försurad skogsmark i kommunen, vidta lämpliga åtgärder på kommunalagda skogsmarker och rekommendera vissa åtgärder för andra skogsägare. Skogsbruket ska vara miljöanpassat så att marken inte försuras. (Levande skogar)

• Kommunen ska verka för att bästa tillgängliga reningsteknik tillämpas i hela fordonsparken, även för arbetsmaskiner så att utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider ska minska. (Frisk luft)

• En tydlig policy för resor i tjänsten, t.ex. korta resor – cykel, om man inte måste transportera stora kvantiteter. (Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft)

• Att Kommunen samarbetar med andra kommuner kring Vänern och andra relevanta organisationer, statliga och privata för bättre miljökvalité på fartygsbränsle och bränsle till fritidsbåtar. (Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag)

• Att fordon i kommunens tjänst, även i kommunala bolag som t.ex. Värmeverket, ska använda dieselbränsle i bästa tillgängliga miljöklass fram till anskaffning av en fossilfri fordonspark. (Frisk luft, Giftfri miljö)

• Kommunen ska handla mycket mer lokalt för att minska mängden gods som transporteras långa sträckor på lastbil. (Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö)

GIFTFRI MILJÖ

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

• Värmeverket: fasa ut avfallsförbränning till förmån för alternativa energislag som t.ex. biobaserade (träbränsle, halm o.dyl.), spillvärme från industrier m.m. Delmål – bättre kontroll över miljögifter som oavsiktligt kommer ut i luft, mark och vatten, införa ett nytt mer nyanserat sorteringssystem av avfall/hushållsavfall, elda så rena fraktioner som möjligt, sluta importera avfall från andra länder. Slutmål – utfasad avfallsförbränning (med undantag för avfall som av miljöskäl är olämpligt att återanvända eller materialåtervinna och där destruktion genom förbränning är bästa lösningen). (Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö)

• Använda bästa möjliga teknik för att utforma, sköta och slutbehandla deponier så att utsläppen minimeras på kort och lång sikt. Bättre kontroll över vad som kommer i luften och i marken under transporter till deponier och under förvaring. (Frisk luft, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö)

• Förorenad mark som riskerar att översvämmas ska kartläggas, saneras eller säkras mot översvämning. (Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö)

• Användning av kemiska bekämpningsmedel ska inte förekomma inom samtliga vattenskyddsområden. (Grundvatten av god kvalitet)

• Åtgärder som leder till att Vänern och samtliga vattendrag inom kommunen uppnår bättre status avseende tungmetaller ska vidtas. (Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv)

• En kartläggning av industrins och kommunala verksamheters och bolags användning av farliga ämnen respektive prioriterade ämnen enligt EU:s ramdirektiv för vatten som kan leda till utsläpp. (Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö)

• Lidköpings kommunala nämnder och bolag ska identifiera de ämnen som ska avvecklas inom verksamheterna, samt de ämnen som kräver riskminskningsåtgärder. Listan ska utgå ifrån Kemikalieinspektionens prioriteringsguide. Åtgärderna ska påbörjas först i förskolor och skolor, eftersom barn är mer känsliga än vuxna. Dessa ämnen är bl.a. ämnen som kan orsaka cancer, förändra arvsmassan, störa fortplantningen, är hormonstörande, kraftigt allergiframkallande, svårnedbrytbara, kan ansamlas i levande organismer och är giftiga. (God bebyggd miljö)

• Kemisk bekämpning på mark som ägs av kommunen ska upphöra. Sådan mark där bekämpning behövs av hälso- eller säkerhetsskäl ska identifieras och undantas. (Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt växt- och djurliv)

• Lidköpings kommun ska verka för bra miljöval vid inköp av alla varor i kommunala verksamheter. Riktad utbildning om kemikalier i varor för inköpare i kommunen och även för näringsliv, om intresse finns.

• I kommunala verksamheter ska strävas efter att använda nära 100% ekologiska livsmedel. (Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv)

SKYDDANDE OZONSKIKT

Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.

• Kartlägga större förekomster av isolerplaster som innehåller klorfluorkarboner, freoner (CFC) eller klorfluorkolväten (HCFC) och vidta åtgärder mot dessa i rätt tid. (Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv)

• Åtgärder för att utsläppen av fluorkolväten (HFC) från köldmedieanläggningar i kommunen reduceras till nära 0%. (Begränsad klimatpåverkan)

• Riktad information om att apparater och olika redskap som innehåller ozonskadande gaser, t.ex. gamla kylskåp, frys, vissa brandsläckare m.m. ska lämnas på återvinningscentral.

SÄKER STRÅLMILJÖ

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.

• Antalet hudcancerfall ska minska. I kommunala verksamheter ska inte finnas solarier. På kommunens hemsida ska finnas information och råd om solande och UV-strålning. (Skyddande ozonskikt)

• Brandvarnare och mobiltelefoner till kommunens elektronikåtervinning.

• I kommunala verksamheter ska användas mobiltelefoner med lågt SAR-värde.

• Arbete med mätning av radonhalt och radonhaltsanering vid för höga värden ska fortsätta. (God bebyggd miljö)

• Elektromagnetiska strålningsnivåer inom byggnader ska understiga de rekommenderade gränsvärdena. (God bebyggd miljö)

• Högspänningsledningar ska uppfylla de kriterier för strålningsnivåer och avstånd som krävs vid nyanläggning av högspänningsledningar. (God bebyggd miljö)

INGEN ÖVERGÖDNING

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

• Bygga ett nytt reningsverk med bättre reningskapacitet och anlägga våtmark till efterpolering av utgående vatten i Kartåsområdet. Säkerställa en kontinuerlig förbättring av kvaliteten på utgående vatten. (Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv)

• Dagvattnets föroreningsgrad ska kartläggas för Lidköpings kommuns olika avrinningsområden. Åtgärder för att minska läckaget av fosfor och kväve från jordbruksmark till vattendrag och Vänern ska vidtas bl.a. genom att fortsätta att anlägga skyddszoner av bevuxen mark närmast vattendragen. (Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt växt- och djurliv)

• Andelen enskilda avlopp med fullgod reningskapacitet ska öka till nära 100 procent. (Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö)

• Mer vegetarisk mat och mindre kött i de kommunala verksamheterna för att minska utsläppen av de gödande ämnena kväve och fosfor från jordbruket. Utveckla i kommunen konsten att laga god vegetarisk mat, så långt som möjligt baserad på ekologiska jordbruksprodukter från Lidköpings kommun (Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och vattendrag)

• Bra information om och lämplig tillsyn av gödselhantering i jordbruk för att motverka utsläppen av ammoniak till luften. (Bara naturlig försurning)

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

• Vänern och alla vattendrag ska ha minst god ekologisk status och god kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

• Behålla Vänerns och vattendragens naturliga produktionsförmåga för bl.a. framtida fiskförsörjning. (Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt växt- och djurliv)

• Åtgärder för att minimera tillförsel av föroreningar och miljögifter till Vänern och vattendragen. Färdplan för minskning av miljögifter till Vänern och för förbättrad fiske- och andra djurs status i Vänern och kring Vänern. Bygga ett starkt samarbete med kommuner kring Vänern om dessa problem. (Giftfri miljö, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt växt- och djurliv)

• Bevara orörda natur- och friluftsområden för framtiden. (Ett rikt växt- och djurliv)

• Värna om kulturarvet vid vattnet. (God bebyggd miljö)

• Strandnära byggande ska inte motverka möjligheter för en annan tappningsstrategi än idag, samt orsaka inskränkningar i det allmänna friluftslivet eller negativa konsekvenser för djur- och växtlivet i vattnet och på land. (Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv)

• Planera för långsiktigt hållbar och attraktiv turism och rekreation i anslutning till vatten. Möjligheter för vandring vid stränder, badliv, paddling, båtliv, fritidsfiske och annat friluftsliv ska utvecklas. (God bebyggd miljö)

GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

• Den geologiska formationen Råda Ås som är av vikt för nuvarande och framtida vattenförsörjning ska ha ett långsiktigt skydd mot exploatering och förorening. (Giftfri miljö, God bebyggd miljö)

• Grundvattnet ska vårdas i ett långsiktigt perspektiv så att vattenkvalitet, produktionsförmåga och naturvärden bibehålls och förbättras. Förebyggande åtgärder för att förhindra föroreningar av yt- och grundvatten säkerställs så att den totala vattenförsörjningen i kommunen garanteras idag och för framtida generationer. (Levande sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö)

• Identifiera områden där dricksvattenbrunnar kan förväntas innehålla vatten som är otjänligt och vidta åtgärder. (God bebyggd miljö)

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

• Vänern ska vara Europas renaste innanhav med tilldragande natur- och kulturkapital för boende, besökare och företagare.

• Motverka igenväxningen av Vänerns stränder och skär. En förändrad tappningsstrategi behövs – i samarbete med kommuner kring Vänern undersöka möjligheter till att tillåta högre och större vattenståndsvariationer, högre vattenstånd i Vänern under vintertid. Återställa ekologiskt hållbara och variationsrika livsmiljöer, återinföra bete och slåtter på stränder som tidigare hävdats, utföra manuella röjningar av buskar och träd m.m. (Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv)

• Bygga ett hållbart yrkesfiske och en hållbar fisketurism i Vänern genom att säkra ett stabilt, kraftigt och miljögiftfritt fiskebestånd. En tredjedel av yrkesfisket i Vänern bedrivs i Lidköpings kommun och Spiken ska fortsätta att utvecklas som ett av Europas största insjöfiskelägen. Utveckla fisketurismen som kan ge flera arbetsplatser. (God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv)

• Nybygga, bygga om och renovera med stor hänsyn till natur och kulturarv i skärgårdsmiljöer. (God bebyggd miljö)

• Områden lämpliga för båtliv ska utvecklas och miljöarbete kring fritidsbåtsfrågor ska bedrivas, särskilt kring bränslefrågor, båtbottenproblematik och avfallshantering. Utsläpp från fritidsbåtar är större än från yrkesfisket. I utvecklade småbåtshamnar ska infrastruktur finnas för att tanka bränsle som minst påverkar miljön, utföra miljöriktig båtbottentvätt och båtbottenmålning samt lämna avfall från båttoaletter och annat avfall. (Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv)

MYLLRANDE VÅTMARKER

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

• Restaurera och nyskapa fler våtmarker i kommunen. (Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt växt- och djurliv)

• Östra Sannorna naturreservat ska bevaras. (Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv)

LEVANDE SKOGAR

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

• De värden i skogsmarker som bedömts vara av nationellt, regionalt och lokalt intresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska bibehållas. (God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv)

• För att bevara den biologiska mångfalden ska äldre skogsmiljöer med höga naturvärden skyddas från föryngringsavverkning. (Ett rikt växt- och djurliv)

• Skyddsvärd skogsmark ska undantas från skogsbruk genom bildande av biotopskyddsområden. (Ett rikt växt- och djurliv)

• Volymen av död ved i skogsmarkerna ska öka. (Ett rikt växt och djurliv)

• Mer lövskog ska planteras vid föryngringsavverkning. (Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt växt- och djurliv)

• Nyplantering av skog om skogsmark tas i anspråk. (Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt växt- och djurliv)

• I samband med skogsbruksåtgärder ska forn- och kulturlämningar inte skadas. (God bebyggd miljö)

• Skogsbruk ska inte orsaka försurning av mark, stora mekaniska skador i marken och utsläpp från skogsbrukmaskiner. (Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv)

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

• Jordbruksmarken ska ha så låg halt av föroreningar, miljögifter och övergödande ämnen att ekosystemens funktioner, den biologiska mångfalden och människors hälsa inte hotas. (Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt växt- och djurliv)

• Arealen av ekologisk odling ska öka, relevanta krav skall ställas vid upphandling som gynnar närodlade ekologiska livsmedelsprodukter. (Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv)

• Gynna den biologiska mångfalden bl.a. genom att se till att naturbete blir lönsamt, t.ex. ställa krav vid upphandling av kött (djuren ska vara, så långt som möjligt, uppfordrade på naturbetesmarker). (Ett rikt växt- och djurliv)

• Bevara och utveckla mosaiken av naturtyper och livsmiljöer som finns i landskapet – odlade marker, naturbetesmarker, slåtterängar, åkerholmar, småbiotoper, vattenmiljöer m.m., bland annat som en del i en grön infrastruktur som erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter. (Ett rikt växt och djurliv)

• Bevara särskilt det värdefulla gamla kulturlandskapet och kulturbyggnader och verktyg knutna till gamla bruksmetoder. (God bebyggd miljö)

• Främmande arter och genotyper ska inte hota den naturliga biologiska mångfalden. (Ett rikt växt och djurliv)

• Odla på kommunal mark gamla svenska sorter av blommor och fruktträd. (Ett rikt växt- och djurliv)

• Lidköpings kommun ska vara restriktiv mot exploatering av särskilt produktiv jordbruksmark i en annan användning än jordbruk. (God bebyggd miljö)

• Slam från reningsverk ska inte spridas på jordbruksmark så länge det inte finns metoder för att avlägsna miljöförstörande ämnen. Det långsiktiga målet ska vara att det miljögiftfria slammets innehåll av näringsämnen ska återföras till jordbruksmark eller annan mark. (Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet)

GOD BEBYGGD MILJÖ

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

• En hållbar avfallshantering genom att avfall i första hand ej uppkommer, i andra hand återanvänds, i tredje hand materialåtervinns, i fjärde hand energiåtervinns samt det som inte kan återanvändas läggs eller återvinnes på säkra deponier tills det blir tekniskt och ekonomiskt möjligt att återvinna på miljöriktigt sätt. (Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet)

• Kommunen ska verka för att avfallsmängden från hushållen ska minska. Avfallstaxor ska konstrueras på ett sätt som främjar minskning av avfallsmängd, återanvändning och återvinning, enligt principen förorenaren betalar. (Giftfri miljö)

• Kartåsens område ska bevaras för ”smutsiga” verksamheter, ej för handel eller en annan användning.

• Hamnstaden: ”bygg hellre bra än snabbt”, revidera planer med hänsyn till högst sannolika klimatförändringar, miljösanera området, avveckla reningsverket och bygg nytt på Kartåsen med bättre rening än idag. Bygga bostäder i takt med motsvarande verkliga behov. (Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt växt- och djurliv)

• Kommunen ska planera för hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att bilanvändningen minskar och förutsättningarna för resurssnåla, kollektiva transporter förbättras, samt att människor med knappa ekonomiska resurser ska få möjligheter att tillgodose sitt behov av bostad. (Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö)

• Stadskärnan ska utvecklas bl.a. genom bevarande och utveckling av handel, kultur, matutbud, små hantverks- och reparationstjänster m.m.

• Befintliga externa handelsområden ska utvecklas. Vid nuvarande befolkningstillväxt i staden och kommunen, ska det inte satsas på ett nytt externt handelsområde. (Begränsad klimatpåverkan)

• Översiktsplan med starkt hållbarhetsfokus. Inriktning mot förtätning av staden och större orter i kommunen, mot resurs- och energieffektiva lösningar som biobaserad fjärr- och närvärme, mindre reningsverk istället för enskilda avlopp, kollektivtrafik och cykelpendling, bevarande och förstärkning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. De svenska miljökvalitetsmålen ska vara märkbara i översiktsplanen och även i detaljplaner.

• Riktlinjer och strategi för hållbar förtätning av Lidköping samt av större tätorter i kommunen för att säkerställa bättre service på landsbygden.

• Riktlinjer och strategi för hållbara LIS-områden

• Skötsel av natur- och kulturmiljöer och bättre information om dessa ska främja de boendes upplevelse och turismen. (Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv)

• Parker och tätortsnära naturmiljöer ska förvaltas på ett sätt som främjar kultur- och friluftsliv samt att den biologiska mångfalden värnas och bibehålls. (Ett rikt växt- och djurliv)

• Relevanta och mätbara miljökrav ska ställas vid anskaffning av varor och tjänster vid byggande, byggentreprenader m.m.

• Alla förskolor och skolor ska vara miljöcertifierade enligt Grön Flagg.

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

• Kommunen ska verka för att bibehålla antalet djur- och växtarter med förekomst av livskraftiga bestånd. Särskild prioritet ska ges åt bevarande av djur- och växtarter som finns upptagna på Artdatabankens lista över utrotningshotade arter i Sverige. Naturligt förekommande arter ska ha förutsättningar att fortleva i livskraftiga bestånd.

• Kommunen tillsammans med Vänermuseet, Naturskyddsföreningen, Vänerns vattenvårdsförbund, näringslivet, Campus m.m. samarbetar kring forskning/högre utbildning med syfte till vad som behöver göras för att minska dålig miljöpåverkan från våra verksamheter för levande organismer i Vänern och kring Vänern. (Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap)

• Genetisk modifierade arter som kan hota den biologiska mångfalden ska inte introduceras.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s