Den ekonomiska hållbarheten

Den ekonomiska hållbarheten

Det är inte människor och planeten som ska vara i ekonomins tjänst. Ekonomin och samhällsplanering ska tjäna människor och de ekologiska värden som samhället baseras på. I all vår kommunala verksamhet ska människan och miljön vara i centrum.

Kommunens ekonomi

Kommunernas inkomster utgörs huvudsakligen av skattemedel. Den kommunala beskattningsrätten är stadgad i grundlagen och utgör ett fundamentalt element i den kommunala självstyrelsen. Utöver beskattningsrätten har kommuner också möjlighet att ta ut olika avgifter. Den avgörande skillnaden mellan en avgift och en skatt är, att den enskilde när hon eller han betalar en avgift, får en specificerad motprestation i utbyte, t.ex. larmtjänst, vatten, värme m. m. Därför är det oerhört viktigt att lyfta upp skattebetalarnas perspektiv på den politiska dagordningen. Varje skattekrona är en krona tagen från någon. God hushållning med resurserna, laglighet och lämplighet, skall vara ledord i organisationen.

Vi vill att kommunen ”skär bort fettet ur fläsket”, d v s tar bort överflödet i verksamheten eller överflödig verksamhet. Exempel på detta utgör driften av Hovby flygplats, viss representation och byråkrati. Kommunens transaktioner ska finnas tillgängliga digitalt, allmänheten bör t.ex. kunna kontrollera hur mycket olika affärsuppgörelser i Hamnstadsprojektet kostar, hur mycket representationen kostar osv. Transparens och insyn är varje medborgares och i synnerhet skattebetalares rättighet.

Kommunens ekonomi ska vara sund och kommunen ska ha en tryggad livskraft och möjliggjorda utvecklingsmöjligheter genom:

• Ekonomisk balans i relationen service och finansiering ska hållas.

• Stödja och trygga kommunens skatteunderlag – se till att en balanserad demografisk kontinuitet upprätthålles och att nya arbeten och företag skapas.

• Avgifter skall vara differentierade och så låga som möjligt eftersom det är underförstått att skatten finansierar servicenivån. I alla våra kommunala verksamheter ska hållbarhet gå före låga avgifter/taxor.

• Taxesystemen skall vara utformade så att hushåll som är mer ekologiskt hållbara skall kunna kompenseras/märka det på taxan, t ex när det gäller sophantering, el och värme, VA. Att differentiera taxan utifrån miljöaspekter gör lagstiftningen tillåtande, men inte tvingande. Genom taxekonstruktionen kan kommunen ge ett ekonomiskt incitament till kommuninvånarna att minska sitt ekologiska fotavtryck. Omsorgstaxor ska vara behovsprövade, de som tjänar mer ska betala mer.

• Styrningen av kommunens ekonomi ska utvecklas.

• Att främja produktivitet och resultat kan vara av nytta men ska inte ske på bekostnad av användaren, kvaliteten och hållbarheten.

Kommunen ställer krav på sig själv och kommunala verksamheter är certifierade utifrån ledningssystemen:

• kvalitet ISO 9001

• miljö ISO 14001

• CSR och ISO 26 000 samt skall vara en Ekokommun.

Kommunens obligatoriska och frivilliga verksamheter

Kommuninvånarna har rätt att förvänta sig service och jämlikhet i sin behandling. I första hand ska kommunen tillgodose behoven i det allmännas intresse. I fokus ska vara de obligatoriska åtagandena/verksamheterna såsom:

• Förskola, skola, gymnasieskola, komvux samt SFI

• Hälso- och sjukvård (tillsammans med landstinget)

• Omsorg – barn-/äldre-/funktionshindrade

• Socialtjänst – IFO

• Stadsplanering och bygglovfrågor

• Miljö- och hälsoskydd

• Vatten och avlopp

• Renhållning och avfallshantering

• Park och gata

• Räddningstjänst

• Bibliotek

• Krisberedskap

• Kollektivtrafik (tillsammans med landstinget)

Budgeten ska vara konstruerad på ett sådant sätt att utrymme ska finnas även för andra åtaganden såsom:

• Infrastruktur – Kinnekullebanan, sjöfart, digitalisering m.m.

• Energi – omställning till alternativa energikällor

• Sysselsättning och näringslivsutveckling

• Levande landsbygd

• Kultur och fritid, med tonvikt på kultur som är eftersatt

• Satsningar på stadscentrum

• Vattenvårdinsatser

• Bygga bostäder – med tonvikt på de ekonomisk svaga i samhället (ofta ungdomar)

Näringsliv för hållbar välfärd och konkurrenskraft

Ett väl fungerande näringsliv i en ekologiskt hållbar miljö är förutsättningen för en hållbar välfärd och konkurrenskraftig utveckling. Kommuninvånarna ska ha en framtid i kommunen, vilken aktivt verkar för att skapa nya arbetstillfällen. Att företag utvecklas och nyskapas samt att rätt kompetens finns bland kommuninvånarna är förutsättningar för välfärd och sund marknadskonkurrens. Därför är det avgörande att kompetensen ökar i kommunen, att utbildningar håller hög kvalitet och att kommunen arbetar aktivt för att stödja och underlätta för företag att starta, verka och växa i kommunen.

Lidköping ingår i ett biosfärområde med rika naturtillgångar. Detta är en unik konkurrensfördel som kommunen ska förvalta på ett optimalt sätt, särskilt inom destinationsutveckling och hållbar turism. Vi vill ha en levande landsbygd och en levande stadskärna med människan i centrum.

Vi vill att kommunen ska:

• Knyta forskningen närmre den offentliga verksamheten för att fördjupa insikterna om hur man bör bygga det hållbara samhället.

• Slå vakt om miljö- och naturresurser genom att skydda och bevara, förebygga och stävja miljöproblem, men också utveckla miljö- och naturresurser i hållbar riktning för rekreation, företagande och turism.

• Skapa innovativa och konkurrenskraftiga verksamhetsmiljöer:

– mer företag inom miljöteknik, återanvändning och återvinning av olika material,

– inrätta en hållbarhetsfond för sociala, ekonomiska och ekologiska projekt,

– inom destinationsutveckling och hållbar turism där nya arbetstillfällen skapas interlokalt – i synnerhet säsongsbetonade som passar ungdom,

– regelverk och administration ska i möjligaste grad underlätta för företagande, kommunen ska följa lagen men annars vara restriktiva med byråkrati kring företag.

• Verka för att infrastrukturen ska vara hållbar och modern samt stödja regionutvecklingen.

• Verka för att energiförsörjningen ska vara hållbar och målet är 100 % förnyelsebar energi. Värmeverket ska sluta importera avfall för förbränning, fasa ut avfallsförbränningen och satsa på alternativa och förnyelsebara energikällor.

• Stadskärnan ska vara levande och handelsutvecklingen balanserad mellan centrum och periferi. En levande stadskärna är viktig för kommunens dragningskraft och vid alla typer av etableringar. Gör ett stadsprojekt av stadskärnans utveckling och ställ upp i tävlingen – Årets stadskärna.

• Landsbygden ska vara levande – möjligheten till kommunal service, infrastruktur, företagsamhet och turism ska utvecklas. En levande landsbygd säkrar kommunens försörjning och hållbara utveckling.

Landsbygdsutveckling för omställning till hållbar utveckling

Landsbygden är kärnan i omställningen till hållbar utveckling. På landsbygden produceras nästan all vår mat. Landsbygden kan förse oss med resurser nödvändiga för omställning till den förnyelsebara energin. Satsningar på biogas, på ekologisk matproduktion, på förnybar energi kan hjälpa oss att nå det hållbara samhället samtidigt som det möjliggör att ha en levande landsbygd. Vår landsbygd inom kommunen kan också ha stor dragningskraft för turister och andra besökare. Det behövs fler satsningar på landsbygden, både privata och kommunala. Lidköping ingår i Biosfärområde Vänerskärgården och Kinnekulle. Detta är en unik konkurrensfördel som kommunen ska förvalta på ett optimalt sätt.

Vi vill:

– utveckla livskraftiga LIS-områden med möjlighet till vissa kommunala och privata servistjänster samt kollektivtrafik.

– knyta samman miljövård vid stränder med livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning till kommunala verksamheter.

– att kommunen ska undersöka vilken potential finns på Lidköpings landsbygd avseende Värmeverkets framtida försörjning av biobränsle.

– att kommunen ska underlätta och stödja gemensamma lokala initiativ för utveckling av servicetjänster.

– införa etableringsbidrag för dagligvaruhandel i tätorter på landsbygden ska underlättas.

– se mera satsningar på det ekologiska jordbruket, hjälp med att etablera en butik i staden med närproducerade ekologiska livsmedel.

Upphandling och inköp

I kommunens upphandling av varor och tjänster ställs krav både på miljöprestanda och godtagbara sociala förhållanden vid produktion av varor. Kommunen väljer själv hur den köper varor och tjänster. Kommunens verksamhet på marknaden ska utgå från laglighet, hållbarhet och professionalitet. I första hand ska kommunen tillgodose behoven i det allmännas intresse. Skattebetalarna ska få valuta för pengarna.

De allra flesta upphandlingar görs på ett professionellt sätt och de bidrar till att hushålla med våra skattepengar. Men det är samtidigt viktigt att komma åt alla eventuella avarter och missförhållanden i upphandlingarna.

Kommunens verksamhet på marknaden ska präglas av affärsmässighet och uthållighet med en väl fungerande konkurrens. Kommunen ska inte konkurrera med det privata näringslivet.

Konkurrensutsättningen ska öka för verksamheter där marknader finns, kommunen ska också bidra till att marknader bildas, t ex genom utformningen av upphandlingsunderlagen.

För att vara en professionell aktör med hög trovärdighet på marknaden skall kommunen:

– ha tydliga spelregler för kommunens verksamheter på marknaden i form av en upphandlingspolicy

– följa LOU, kommunala riktlinjer och policydokument

– vara en transparent aktör på marknaden

– vila på affärsmässig och affärsetisk grund

– verka för en väl fungerande konkurrens och likabehandling

– samordna sina inköp för effektivitet och hållbarhet

– ha högt ställda kvalitets-, miljö- och sociala samt etiska krav

– ha en stödjande och konsultativ roll inom koncernen, kommunala upphandlare och tecknare av avtal ska ha god kännedom om LOU, kommunens riktlinjer och policydokument

– kontinuerlig uppföljning av upphandlingen – tillse att avtal, lagar, riktlinjer och policydokument följs

– kommunens upphandlingspolicy ska revideras minst en gång per mandatperiod

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s