Inledande förklaring

Det Hållbara Alternativet – en tankesmedja

Bilder Alex 003

Det Hållbara Alternativet vill påverka lidköpingspolitiken på ett konstruktivt och konkret sätt utan partifärg! Så där du står och ”walk the talk” är våra ledord.

Vision

Ett hållbart Lidköping – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Alla medborgare skall inkluderas och ha en framtid i vårt lokalsamhälle. Vår unika miljö med Vänerhavet och biosfären skall värnas och fortsätta vara en unik förutsättning även för kommande Lidköpingsgenerationer. Vi vill ha ett samhälle där människan och mänskliga möten är i centrum. En levande stadskärna och en levande landsbygd med en väl utbyggd och hållbar infrastruktur samt god kommunal service. Vi vill utveckla demokratin som utgör själva grunden för ett hållbart samhälle. Våra gemensamma resurser skall ge valuta men inte på bekostnad av miljö eller människor.

Beskrivning

Det Hållbara Alternativet – för långsiktigt hållbar utveckling

Partiet Det Hållbara Alternativet bildades den 15 januari 2014 som ett nytt politiskt parti i protest mot hur frågor kring långsiktigt hållbar utveckling hanteras i Lidköpings kommun. Efter en fin valrörelse 2014 där vi satsade allt och blott var 40 röster från att ta ett mandat har vi nu 2017 beslutat att upphöra som ett politiskt parti. Hösten 2015 höjdes gränsen till fullmäktige till 3%, vilket vi som ett litet parti inte ser som nåbart. Vi är numer en lokal tankesmedja som vill påverka på ett hållbart sätt, såväl politiskt som opolitiskt, kommunalt.

Det Hållbara Alternativet vill verka för en mer utvecklad demokrati dvs. med bl.a. inslag av direkt demokrati, t ex folkomröstningar i större frågor som angår flertalet kommuninvånare, utökad deltagardemokrati i form av paneler, projekt och hearings och inrättandet av  ett ungdomsfullmäktige. Införa ett mer transparent redovisningssystemen av politiska beslut samt vid användning av ekonomiska medel är önskvärt. En demokratis högsta mål är en fulländad demokrati och vi vill sträva mot det målet genom förnyelse och utveckling.

Vi måste bygga vårt samhälle med utgångspunkt att människan inte bara är en ohämmat egoistisk varelse, utan också är solidarisk och kapabel till vissa uppoffringar för det allmännas bästa. Lokalpolitiken har ett ansvar för att kommunen är ett inkluderande samhälle där alla får plats. De som växer upp, lever och verkar i vårt lokalsamhälle ska kunna ha en framtid här – barn och unga människor som gamla, friska som sjuka, funktionsnedsatta eller funktionshindrade. Ett sätt att inkludera männiksor är att införa obligatorisk och ekologisk skolfrukost, ett annat att solidariskt dela på de kommunala jobben, ett tredje att kommunen verkar för att nya marknader skapas och bildas så att nya arbetstillfällen genereras, t ex genom en investeringsfond för hållbara projekt där det saknas kapitalvilja och genom utformningen av den kommunala upphandlingspolicyn.

Den psykiska ohälsan ökar i vårt hörn av världen och i ett inkluderande samhälle förebygger man utanförskap och psykisk ohälsa. Människor behöver bli sedda, bekräftade och känna trygghet, för detta behöver vi frigöra tid. Inom skola och omsorg skall vårdande, stödjande, pedagogisk personal (”fältpersonal”) prioriteras före administrativ personal, chefsposter och konsulter. Våra verksamheter skall genomsyras av adekvat kompetens och vila på vetenskaplig grund. De som leder verksamheten skall ha lika eller högre kompetens än dem de är satta att leda.

Den gemensamma grunden i tankesmedjan utgörs av de svenska miljömålen. Vi vill verka för att Lidköpings kommun bidrar till att uppnå de av Riksdagen beslutade miljömålen.
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och arton etappmål. (se www.miljomal.se eller www.naturvardverket.se?)

Detta system utgör ett mycket bra verktyg för ett ambitiöst miljöarbete.
Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås och lyder: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

Symbol för generationsmål

De 16 miljökvalitetsmålen (Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv) beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Det Hållbara Alternativet, vill inte att en uppföljning av miljömålsarbetet även år 2040 kommer till samma resultat som i år – omöjligt att nå målen med dagens styrmedel. Det behövs handling nu, inte bara prat. När man analyserar flera viktiga politiska beslut i kommunen, ser man att det populistiska, för stunden billiga, går före det långsiktiga, hållbara. Det senaste praktexemplet på frånvaro av tanke på hållbar utveckling är hur den styrande majoriteten har behandlat frågan om flytt av reningsverk, i samband med den planerade Hamnstaden. Kommunens ja till utgrävningen av vår reservgrundsvattentäkt i Råda ås utgör ett särskilt ohållbart kommunalpolitiskt utropstecken.
Ett skräckexempel på betongpolitiken som förs är den senaste nyinvesteringen av avfallsförbränningspanna i Värmeverket (nu även anmälda till Miljödomstolen för för höga utsläpp av kvicksilver till vårt vatten). Forskare varnar för att fler och mer gifter och farliga ämnen släpps ut i luften, vattnet och jorden. De finns i vår mat, våra kläder, våra vardagsvaror (senaste larmet i leksaker) med mera. Forskarna konstaterar att dessa gifter är ett växande hot mot mänskligheten och ekosystemen. Vi kan t.ex. inte äta vissa fiskarter från Vänern, hur mycket vi än vill, därför att gifterna i fisken från våra verksamheter hotar vår hälsa. Vi kan inte längre tigga om, eller förvänta oss, en strutspolitik som vältrar över de problem som vi skapar och har skapat, till kommande generationer.

Det Hållbara Alternativet vill, att vid varje stort politiskt beslut hänsyn tas, både till nutidens och framtida generationers intressen. Utan att uppnå en ekologiskt hållbar utveckling är det inte heller möjligt att sträva efter en långsiktigt hållbar social och ekonomisk utveckling.

Vi välkomnar alla som vill engagera sig för en långsiktigt hållbar utveckling av Lidköpings kommun.

Det Hållbara Alternativet

2 reaktioner på ”Inledande förklaring

  1. Ping: Det hållbara alternativet | Bengts tankar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s